Autor: Jaana Pikalev • 7. detsember 2011
Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine.

Parts: ministeeriumil ei ole dokumente Rail Garanti omanike kohta

Keskerakond esitas arupärimise majandus- ja kommunikatsiooniministrile Tallinna Sadama uue konteinerterminali hoonestusõiguse osas, ühtlasi taheti teada, kes on Venemaa suurkontserni Rail Garanti taga olevad nn off-shore firmade omanikud, minister tõdes, et pole sellekohast informatsiooni Sadamalt saanud.

Minister Juhan Parts ütles, et ministeerium on Tallinna Sadamale esitanud küsimusi, kellele kuulub Rail Garanti Briti Neitsisaartele registreeritud ettevõte, kuid Sadam ei ole nende ühingute osanikke ministeeriumile esitanud.

Loe Juhan Partsi vastuseid Keskerakonna 12 küsimusele: "Milline on AS Tallinna Sadama eesmärk riigi omandis oleva

äriühinguna?"

Tallinna Sadama põhikirja järgselt on eesmärgiks omategevusvaldkonnas tulu saamine, mis tagab mõistliku kasumi.

"Milline on teie hinnang ametis oleva juhatuse tööle ning kas annateJuhatuse liikmete valimine on nõukogu pädevuses. Nõukogu on

nõukogule suunise nende lõppevate volituste pikendamiseks?"

arupärimise esitamisest nüüd vastamiseni kulunud ajaga vahepeal kaotsustanud valida senised juhatuse liikmed uueks tähtajaks. Suuniseid polema selle otsusega seoses andnud ja ei taha ka nõukogult tema tööd javastutust ära võtta.

 "Kui palju on Tallinna Sadam investeerinud omavahendeid Muuga sadama idaosa laiendusse?"

Vastus. Kuna sageli ei tehta vahet Muuga sadama idaosa laiendusel ja uuelkonteinerterminalil, siis kõigepealt selgituseks, et uus konteinerterminalmoodustab ainult ühe osa kogu Muuga sadama idaosa arendusest. Kogu Muugasadama idaosa laiendusse tehtud investeering moodustab käesolevaks ajakskokku 73,68 miljonit eurot, sealhulgas ühtekuuluvusfondi abi kõlbulikkekulusid summas 41,98 miljonit eurot, sellest omakorda uue konteinerterminalirajamisse tehtud investeering moodustab 55,05 miljonit eurot, millest siisühtekuuluvusfondipoolne toetus moodustab 10,47 miljonit eurot.

"Kes osalesid Muuga sadama idaosas asuvale territoorimile operaatoriUue konteinerterminali operaatori leidmiseks korraldatud konkursi

leidmise hankel?"

toimumisest teavitati võimalikke huvilisi maailma ühes tuntuimasrahvusvahelises merendusalases päevalehes Lloyd's List, eraldi kutsedkonkursil osalemiseks ja pakkumiste-eelseid konsultatsioone peeti 12 Euroopaja maailma tuntuima konteinerite käitlejatega, nende hulgas terminalideoperaatorid kui konteinerlaevade liinid. Lõplikke pakkumisi laekus sadamalekaks – AS Muuga CT ja Transiidikeskus AS ühispakkumine ning Rail Garantettevõtetegrupi pakkumine.

"Kas hankel osalenud Rail Garant Grupp on Venemaa FöderatsioonisNii selle kui mitme järgneva küsimustega seoses tahan ma esmalt

registreeritud juriidiline isik?"

öelda, et sarnaseid küsimusi Majandusministeeriumile varemalt on esitatud kakirjalikult ning kuna konteinerterminali konkurssile ja sellele järgnenudtehingud viis läbi AS Tallinna Sadam, mitte Majandusministeerium, siis onministeerium küsinud AS Tallinna Sadam käesoleva aasta 25. mail kirjalikultneid samu küsimusi, millele ka sadam on vastanud ja ma toetun sadamavastustele.Sadama selgituste kohaselt osales Rail Garant ettevõtete grupp konkursilalgusest peale mitte Venemaa registreeritud äriühinguna vaid ettevõtetegrupina, millistest isikutest see grupp täpsemalt koosnes, sadama vastusesavatud ei ole.

"Kas te olite ministrina enne AS Tallinna Sadama poolt hanke ettevõte, millest ühing?"

võitja väljavalimisest teadlik, et hankel võimaldatakse osaleda Rail Garantettevõtete grupil, millel pole mingit õiguslikku staatust? Kas teie arvateson mõistlik, et hanke tulemusena sõlmiti lepingud Rail Garant Estonia OÜ-ga,mille ainuosanik on Krüposel registreeritud off-shore

enamust omab omakorda Briti Neitsisaartel registreeritud off-shore

Nagu ma ütlesin, siis viis konkursi läbi AS Tallinna Sadam jasellistest üksikasjadest ma eelnevalt teadlik ei olnud, küll aga olid japidid olema konkursile laekunud pakkumiste ja pakkujaid puudutava oluliseteabega kursis Tallinna Sadama juhatus ja nõukogu, ja ma eeldan, arvestadesnende varalist vastutust, et nad on teinud tarviliku sadama äriliste huvidekaitsmiseks. Sadama selgituste kohaselt ei sisaldunud konkursi tingimusedpakkumise esitajatele ettevõtja liigist, organisatsioonilisest ülesehitusestvõi asukohamaast lähtuvaid piiranguid. Rail Garant ettevõtete grupi pooltesitatud pakkumises oli sätestatud, et juhul, kui Rail Garant ettevõtetegrupp osutub parimaks pakkujaks, määrab ta konkreetselt Eestisregistreeritud juriidilise isiku, kes terminali opereerimiseks lepingudsõlmib. Samuti on AS Tallinna Sadam enda selgituste kohaselt audiitoriteabiga kontrollinud Rail Garant grupi ettevõtete omavahelist seotust ja selletulemusena on selgunud, et Euroopa Liidu liikmesriigis Küproselregistreeritud ettevõte Rail Garant Ltd kontrolli all on kas täielikult võiüle 50%-lise osalusega vähemalt 11, peamiselt Venemaal tegutsevat ettevõtet.Sadama selgituste kohaselt on ka Rail Garant Ltd põhiomanikud teada ningnende nimed on ka varemalt Eesti pressis mainimist leidnud.Mis puutub mõistlikkuse, siis oluline on eelkõige see, et AS Tallinna Sadamvaralised huvid konteinerterminali kasutusse andmisega seoses oleksidpiisavalt kaitstud ja et see tehing annaks kokkuvõttes äriliselt heatulemuse.

"Kas te olete küsinud ning saanud dokumentaalse tõestuseühingu lõpposanikuks?"Sadamale ministeeriumi poolt esitatud küsimused hõlmasid ka seda

selle kohta, kes ikkagi on Briti Neitsisaartel registreeritud off-shore

teemat, ent dokumente, millest üheselt nähtuks nende ühingute osanikud,ministeeriumile esitatud ei ole.

"Kuidas on garanteeritud offshore´ide taha varjunud omanikeringigaAS Tallinna Sadam selgituste kohaselt ei taga Rail Garant Estonia OÜ

isiku poolt Tallinna Sadama ees võetud finantskohustuste täitmine?

poolsete lepingutega võetud finantskohustuste täitmist AS Tallinna Sadamaees mitte niinimetatud offshore'ide taha varjunud omanikeringiga isikud,vaid krediidiasutused, nende poolt väljastatavate pangagarantiidega, milleväljastamine tagavad ilmselt ka Rail Garant grupi ettevõtted.

"Kas vastab tõele, et Rail Garant Estonia OÜ-le on juba antud ilma

hanketa 9 ha täiendavat maad Muuga Sadamas ning neile on lubatud anda veel35 ha maad?"

Vastus. Täiendavat 35 hektarit maad Rail Garant OÜ-le Tallinna Sadamakinnitusel lubatud ei ole. Täiendavad circa 9 ha maad andis Tallinna SadamRail Garant Estonia OÜ kasutusse tasu eest, mille suurus ületabolemasolevate sarnaste aladega eest makstava tasu suuruse. AS Tallinna Sadameeldas juba enne konkursi korraldamist, et rajatava konteinerterminalitarbeks võib olla vajalik uute raudteede rajamine Muuga Sadama idaossa.Samuti kinnitab sadam, et kõigile, kes konteinerterminali rajamise vastuhuvi tundsid, on see info läbirääkimiste käigus ka edastatud. Nimetatudmaa-alale rajab Rail Garant Estonia OÜ lepingujärgselt konteinerrongidelaadimisjaama. Tulenevalt asjaolust, et iga võimaliku terminali operaatorilon terminali logistikaks oma individuaalne lahendus ning vajadus raudteelaadimisjaama rajamiseks väljapoole konkursi objektiks oleva terminali alavõis üldse puududa, ning nimetatud raudtee laadimisjaama alune maa ei olesarnaselt terminali enda infrastruktuurile piiratud ressurss ning selliseidalasid võivad terminali operaatorile peale AS Tallinna Sadam pakkuda kakolmandad isikud, ei olnud võimalik konkursi käigus täpselt täiendavatraudtee rajamiseks vajalikku maaala käsitleda.

"Kas Tallinna Sadamal on Rail Garant Estonia OÜ poolt antud

garantiid hoonestusõiguse ja sadamatasude ja kaubatasude maksmise kohta? Kui on, siis kes on garantiide andjaks ja mis mahus on garantiid?"

AS Tallinna Sadam selgituste kohaselt on Rail Garant Estonia OÜ-lgarantiidega seoses järgmised kohustused.Esiteks, hoonestusõiguse tasu maksmist tagava pangagarantii esitamisekohustus enne hoonestusõiguse kinnistusraamatusse sissekandmiseks sõlmitavat asjaõiguslepingut.Teiseks, pakkumises garanteeritud kaubatasude maksmist tagava pangagarantiiesitamise kohustus enne kaupade töötlemisega alustamist. Sadamatasude osasei ole AS Tallinna Sadam selle konkreetse konkursi käigus ega ka varemaltüheltki operaatorilt garantiisid nõudnud. Rail Garant Estonia OÜ-ga sõlmitudlepingutes on sätestatud, et võimaliku garantii andja või andjatekrediidireiting peab vastama vähemalt tasemele BB. Kaks suurt B-d, nõrka.

"Millal alustatakse ehitustöödega? Mis ajaks on planeeritudSadama poolt on käesolevaks ajaks praktiliselt kõik uue

konteinerterminali valmimine? Kes peab hanke tulemusel ehitamakonteinerterminali taristu ja superstruktuuri?"

konteinerterminali ehitustööd teostatud. Edasised tööd, raudteede jaterminalikatte rajamine ning vajalike seadmete soetamine on kõik operaatorikohustuseks. Esimesed vajalikud ehitusload on operaatorile kohalikuomavalitsuse poolt väljastatud, ehitustöödega alustatakse sadama juhatusehinnangul lähima kuu jooksul. Valmimise tähtaega prognoosib sadam aasta 2013algusesse. Ainsa võimaliku takistusena näeb AS Tallinna Sadam ohtu, etAktsiaseltside Transiidikeskus ja/või AS Muuga CT, kellel on AktsiaseltsigaTallinna Sadam tekkinud väga terav vaidlus seoses Muuga sadama idaosa uuekonteinerterminali operaatori leidmiseks läbi viidud konkursiga ja iseäranisselle tulemusega, õnnestub mõne juriidilise võimaluse ärakasutamise teelehitustegevuse uue konteinerterminali alal peatada. Siiani on nad (ehk siissee Transiidikeskus ja Muuga CT) üritanud seda korduvalt saavutada niikohtutes kui ka erinevates ametiasutustes tagajärjetult.

"Kas vastab tõele väide, et Muuga sadama idaosa laiendamisel,Teadaolevalt on nii Maardu linnavalitsus kui ka Jõelähtme

täpsemalt hankeobjektiks olnud ala merelt juurde võitmisel, rikuti Maardulinnavolikogu poolt kehtestatud detailplaneeringut? Juhul, kui TallinnaSadam on detailplaneeringut rikkunud, milline on ministri arvates sobilikviis olukorra lahendamiseks? Mida kavatseb riigi äriühingu juhtkond sellesolukorras ette võtta?"

vallavalitsus kehtiva detailplaneeringu alusel väljastanud AS Tallinna Sadamajavahemikul aastatel 2008–10 uue konteinerterminali rajamiseks kõikvajalikud ehituse- ja kasutusload. Väljastatud ehitus- ja kasutuslubasidkeegi vaidlustanud ei ole ja sellest tulenevalt ei saa ka arupärimisesesitatud väide Tallinna Sadama juhatuse hinnangul tõele vastata.

Keskerakonna arupärimist Tallinna Sadama uue konteinerterminali hoonestusõiguse kohta saad lugeda Logistikauudistest.

Liitu Logistikauudiste uudiskirjaga!
Liitumisega nõustud, et Äripäev AS kasutab sinu e-posti aadressi sulle uudiskirja saatmiseks. Saad nõusoleku tagasi võtta uudiskirjas oleva lingi kaudu. Loe oma õiguste kohta lähemalt privaatsustingimustest
Liitu Logistikauudiste uudiskirjaga!
Liitumisega nõustud, et Äripäev AS kasutab sinu e-posti aadressi sulle uudiskirja saatmiseks. Saad nõusoleku tagasi võtta uudiskirjas oleva lingi kaudu. Loe oma õiguste kohta lähemalt privaatsustingimustest
Tõnu TrammLogistikauudised.ee juhtTel: 52 777 80
Anu SoometsSündmuste programmijuht Tel: 5164397
Rain JüristoReklaamimüügi projektijuhtTel: 6670 077