Parts: ministeeriumil ei ole dokumente Rail Garanti omanike kohta

Keskerakond esitas arupärimise majandus- ja kommunikatsiooniministrile Tallinna Sadama uue konteinerterminali hoonestusõiguse osas, ühtlasi taheti teada, kes on Venemaa suurkontserni Rail Garanti taga olevad nn off-shore firmade omanikud, minister tõdes, et pole sellekohast informatsiooni Sadamalt saanud.

Minister Juhan Parts ütles, et ministeerium on Tallinna Sadamale esitanud küsimusi, kellele kuulub Rail Garanti Briti Neitsisaartele registreeritud ettevõte, kuid Sadam ei ole nende ühingute osanikke ministeeriumile esitanud.

Loe Juhan Partsi vastuseid Keskerakonna 12 küsimusele:
"Milline on AS Tallinna Sadama eesmärk riigi omandis oleva
äriühinguna?"

Tallinna Sadama põhikirja järgselt on eesmärgiks oma
tegevusvaldkonnas tulu saamine, mis tagab mõistliku kasumi.

"Milline on teie hinnang ametis oleva juhatuse tööle ning kas annate
nõukogule suunise nende lõppevate volituste pikendamiseks?"
Juhatuse liikmete valimine on nõukogu pädevuses. Nõukogu on
arupärimise esitamisest nüüd vastamiseni kulunud ajaga vahepeal ka
otsustanud valida senised juhatuse liikmed uueks tähtajaks. Suuniseid pole
ma selle otsusega seoses andnud ja ei taha ka nõukogult tema tööd ja
vastutust ära võtta.

 "Kui palju on Tallinna Sadam investeerinud omavahendeid Muuga sadama idaosa laiendusse?"
Vastus. Kuna sageli ei tehta vahet Muuga sadama idaosa laiendusel ja uuel
konteinerterminalil, siis kõigepealt selgituseks, et uus konteinerterminal
moodustab ainult ühe osa kogu Muuga sadama idaosa arendusest. Kogu Muuga
sadama idaosa laiendusse tehtud investeering moodustab käesolevaks ajaks
kokku 73,68 miljonit eurot, sealhulgas ühtekuuluvusfondi abi kõlbulikke
kulusid summas 41,98 miljonit eurot, sellest omakorda uue konteinerterminali
rajamisse tehtud investeering moodustab 55,05 miljonit eurot, millest siis
ühtekuuluvusfondipoolne toetus moodustab 10,47 miljonit eurot.

"Kes osalesid Muuga sadama idaosas asuvale territoorimile operaatori
leidmise hankel?"
Uue konteinerterminali operaatori leidmiseks korraldatud konkursi
toimumisest teavitati võimalikke huvilisi maailma ühes tuntuimas
rahvusvahelises merendusalases päevalehes Lloyd's List, eraldi kutsed
konkursil osalemiseks ja pakkumiste-eelseid konsultatsioone peeti 12 Euroopa
ja maailma tuntuima konteinerite käitlejatega, nende hulgas terminalide
operaatorid kui konteinerlaevade liinid. Lõplikke pakkumisi laekus sadamale
kaks – AS Muuga CT ja Transiidikeskus AS ühispakkumine ning Rail Garant
ettevõtetegrupi pakkumine.

"Kas hankel osalenud Rail Garant Grupp on Venemaa Föderatsioonis
registreeritud juriidiline isik?"
Nii selle kui mitme järgneva küsimustega seoses tahan ma esmalt
öelda, et sarnaseid küsimusi Majandusministeeriumile varemalt on esitatud ka
kirjalikult ning kuna konteinerterminali konkurssile ja sellele järgnenud
tehingud viis läbi AS Tallinna Sadam, mitte Majandusministeerium, siis on
ministeerium küsinud AS Tallinna Sadam käesoleva aasta 25. mail kirjalikult
neid samu küsimusi, millele ka sadam on vastanud ja ma toetun sadama
vastustele.
Sadama selgituste kohaselt osales Rail Garant ettevõtete grupp konkursil
algusest peale mitte Venemaa registreeritud äriühinguna vaid ettevõtete
grupina, millistest isikutest see grupp täpsemalt koosnes, sadama vastuses
avatud ei ole.

"Kas te olite ministrina enne AS Tallinna Sadama poolt hanke
võitja väljavalimisest teadlik, et hankel võimaldatakse osaleda Rail Garant
ettevõtete grupil, millel pole mingit õiguslikku staatust? Kas teie arvates
on mõistlik, et hanke tulemusena sõlmiti lepingud Rail Garant Estonia OÜ-ga,
mille ainuosanik on Krüposel registreeritud off-shore ettevõte, millest
enamust omab omakorda Briti Neitsisaartel registreeritud off-shore ühing?"

Nagu ma ütlesin, siis viis konkursi läbi AS Tallinna Sadam ja
sellistest üksikasjadest ma eelnevalt teadlik ei olnud, küll aga olid ja
pidid olema konkursile laekunud pakkumiste ja pakkujaid puudutava olulise
teabega kursis Tallinna Sadama juhatus ja nõukogu, ja ma eeldan, arvestades
nende varalist vastutust, et nad on teinud tarviliku sadama äriliste huvide
kaitsmiseks. Sadama selgituste kohaselt ei sisaldunud konkursi tingimused
pakkumise esitajatele ettevõtja liigist, organisatsioonilisest ülesehitusest
või asukohamaast lähtuvaid piiranguid. Rail Garant ettevõtete grupi poolt
esitatud pakkumises oli sätestatud, et juhul, kui Rail Garant ettevõtete
grupp osutub parimaks pakkujaks, määrab ta konkreetselt Eestis
registreeritud juriidilise isiku, kes terminali opereerimiseks lepingud
sõlmib. Samuti on AS Tallinna Sadam enda selgituste kohaselt audiitorite
abiga kontrollinud Rail Garant grupi ettevõtete omavahelist seotust ja selle
tulemusena on selgunud, et Euroopa Liidu liikmesriigis Küprosel
registreeritud ettevõte Rail Garant Ltd kontrolli all on kas täielikult või
üle 50%-lise osalusega vähemalt 11, peamiselt Venemaal tegutsevat ettevõtet.
Sadama selgituste kohaselt on ka Rail Garant Ltd põhiomanikud teada ning
nende nimed on ka varemalt Eesti pressis mainimist leidnud.
Mis puutub mõistlikkuse, siis oluline on eelkõige see, et AS Tallinna Sadam
varalised huvid konteinerterminali kasutusse andmisega seoses oleksid
piisavalt kaitstud ja et see tehing annaks kokkuvõttes äriliselt hea
tulemuse.

"Kas te olete küsinud ning saanud dokumentaalse tõestuse
selle kohta, kes ikkagi on Briti Neitsisaartel registreeritud off-shore
ühingu lõpposanikuks?"
Sadamale ministeeriumi poolt esitatud küsimused hõlmasid ka seda
teemat, ent dokumente, millest üheselt nähtuks nende ühingute osanikud,
ministeeriumile esitatud ei ole.

"Kuidas on garanteeritud offshore´ide taha varjunud omanikeringiga
isiku poolt Tallinna Sadama ees võetud finantskohustuste täitmine?
AS Tallinna Sadam selgituste kohaselt ei taga Rail Garant Estonia OÜ
poolsete lepingutega võetud finantskohustuste täitmist AS Tallinna Sadama
ees mitte niinimetatud offshore'ide taha varjunud omanikeringiga isikud,
vaid krediidiasutused, nende poolt väljastatavate pangagarantiidega, mille
väljastamine tagavad ilmselt ka Rail Garant grupi ettevõtted.

"Kas vastab tõele, et Rail Garant Estonia OÜ-le on juba antud ilma
hanketa 9 ha täiendavat maad Muuga Sadamas ning neile on lubatud anda veel
35 ha maad?"

Vastus. Täiendavat 35 hektarit maad Rail Garant OÜ-le Tallinna Sadama
kinnitusel lubatud ei ole. Täiendavad circa 9 ha maad andis Tallinna Sadam
Rail Garant Estonia OÜ kasutusse tasu eest, mille suurus ületab
olemasolevate sarnaste aladega eest makstava tasu suuruse. AS Tallinna Sadam
eeldas juba enne konkursi korraldamist, et rajatava konteinerterminali
tarbeks võib olla vajalik uute raudteede rajamine Muuga Sadama idaossa.
Samuti kinnitab sadam, et kõigile, kes konteinerterminali rajamise vastu
huvi tundsid, on see info läbirääkimiste käigus ka edastatud. Nimetatud
maa-alale rajab Rail Garant Estonia OÜ lepingujärgselt konteinerrongide
laadimisjaama. Tulenevalt asjaolust, et iga võimaliku terminali operaatoril
on terminali logistikaks oma individuaalne lahendus ning vajadus raudtee
laadimisjaama rajamiseks väljapoole konkursi objektiks oleva terminali ala
võis üldse puududa, ning nimetatud raudtee laadimisjaama alune maa ei ole
sarnaselt terminali enda infrastruktuurile piiratud ressurss ning selliseid
alasid võivad terminali operaatorile peale AS Tallinna Sadam pakkuda ka
kolmandad isikud, ei olnud võimalik konkursi käigus täpselt täiendavat
raudtee rajamiseks vajalikku maaala käsitleda.

"Kas Tallinna Sadamal on Rail Garant Estonia OÜ poolt antud
garantiid hoonestusõiguse ja sadamatasude ja kaubatasude maksmise kohta? Kui on, siis kes on garantiide andjaks ja mis mahus on garantiid?"

AS Tallinna Sadam selgituste kohaselt on Rail Garant Estonia OÜ-l
garantiidega seoses järgmised kohustused.
Esiteks, hoonestusõiguse tasu maksmist tagava pangagarantii esitamise
kohustus enne hoonestusõiguse kinnistusraamatusse sissekandmiseks sõlmitavat asjaõiguslepingut.
Teiseks, pakkumises garanteeritud kaubatasude maksmist tagava pangagarantii
esitamise kohustus enne kaupade töötlemisega alustamist. Sadamatasude osas
ei ole AS Tallinna Sadam selle konkreetse konkursi käigus ega ka varemalt
üheltki operaatorilt garantiisid nõudnud. Rail Garant Estonia OÜ-ga sõlmitud
lepingutes on sätestatud, et võimaliku garantii andja või andjate
krediidireiting peab vastama vähemalt tasemele BB. Kaks suurt B-d, nõrka.

"Millal alustatakse ehitustöödega? Mis ajaks on planeeritud
konteinerterminali valmimine? Kes peab hanke tulemusel ehitama
konteinerterminali taristu ja superstruktuuri?"
Sadama poolt on käesolevaks ajaks praktiliselt kõik uue
konteinerterminali ehitustööd teostatud. Edasised tööd, raudteede ja
terminalikatte rajamine ning vajalike seadmete soetamine on kõik operaatori
kohustuseks. Esimesed vajalikud ehitusload on operaatorile kohaliku
omavalitsuse poolt väljastatud, ehitustöödega alustatakse sadama juhatuse
hinnangul lähima kuu jooksul. Valmimise tähtaega prognoosib sadam aasta 2013
algusesse. Ainsa võimaliku takistusena näeb AS Tallinna Sadam ohtu, et
Aktsiaseltside Transiidikeskus ja/või AS Muuga CT, kellel on Aktsiaseltsiga
Tallinna Sadam tekkinud väga terav vaidlus seoses Muuga sadama idaosa uue
konteinerterminali operaatori leidmiseks läbi viidud konkursiga ja iseäranis
selle tulemusega, õnnestub mõne juriidilise võimaluse ärakasutamise teel
ehitustegevuse uue konteinerterminali alal peatada. Siiani on nad (ehk siis
see Transiidikeskus ja Muuga CT) üritanud seda korduvalt saavutada nii
kohtutes kui ka erinevates ametiasutustes tagajärjetult.

"Kas vastab tõele väide, et Muuga sadama idaosa laiendamisel,
täpsemalt hankeobjektiks olnud ala merelt juurde võitmisel, rikuti Maardu
linnavolikogu poolt kehtestatud detailplaneeringut? Juhul, kui Tallinna
Sadam on detailplaneeringut rikkunud, milline on ministri arvates sobilik
viis olukorra lahendamiseks? Mida kavatseb riigi äriühingu juhtkond selles
olukorras ette võtta?"
Teadaolevalt on nii Maardu linnavalitsus kui ka Jõelähtme
vallavalitsus kehtiva detailplaneeringu alusel väljastanud AS Tallinna Sadam
ajavahemikul aastatel 2008–10 uue konteinerterminali rajamiseks kõik
vajalikud ehituse- ja kasutusload. Väljastatud ehitus- ja kasutuslubasid
keegi vaidlustanud ei ole ja sellest tulenevalt ei saa ka arupärimises
esitatud väide Tallinna Sadama juhatuse hinnangul tõele vastata.

Keskerakonna arupärimist Tallinna Sadama uue konteinerterminali hoonestusõiguse kohta saad lugeda Logistikauudistest.

Osale arutelus

  • Jaana Pikalev

Toetajad

Raadio ettevõtlikule inimesele

Hetkel eetris

Seotud lood

Jälgi Logistikauudiseid sotsiaalmeedias

RSS

Toetajad

Tööriistad

=
=
=
=
Transpordiliik:
Kui kaup on pakitud alustele, täitke ära aluste lahtrid. Kui kaup ei ole pakitud alustele, täitke ära kauba kirjelduse lahtrid.
Mahukaalu arvutamisel on võetud aluseks:
Autotranspordis 1 m³ = 333 kg.
Lennutranspordis 1 m³ = 167 kg.
Mahukaal: kg
Maht:

NASDAQ OMX Tallinna, Riia ja Vilniuse börsiinfo 15 minutilise viivitusega.

Valuuta Tähis Kurss +/- %
Austraalia dollar AUD 1,57 -0.049756
Bulgaaria leev BGN 1,96 0
Filipiinide peeso PHP 59,41 -0.023561
Hiina jüaan CNY 7,81 0.173194
Hongkongi dollar HKD 9,21 0.269902
Horvaatia kuna HRK 7,54 -0.092694
Iisraeli seekel ILS 4,15 0.065063
India ruupia INR 75,94 0.026473
Indoneesia ruupia IDR 15991,00 0.250767
Islandi kroon ISK 123,08 -0.000812
Jaapani jeen JPY 133,78 0.142231
Kanada dollar CAD 1,52 0.23202
LAV rand ZAR 16,13 0.321605
Lõuna-Korea vonn KRW 1287,30 0.155605
Malaysia ringgit MYR 4,81 -0.166175
Mehhiko peeso MXN 22,36 0.40817
Norra kroon NOK 9,88 1.192482
Poola slott PLN 4,20 0.135756
Rootsi kroon SEK 10,02 0.756434
Rubla RUB 69,86 0.393751
Rumeenia leu RON 4,63 0.004317
Singapuri dollar SGD 1,59 0.10677
Suurbritannia nael GBP 0,88 0.204619
Šveitsi frank CHF 1,17 0.016257
Taani kroon DKK 7,44 0.037625
Tai baht THB 38,49 0.260484
Tšehhi kroon CZK 25,60 0.148663
Türgi liir TRY 4,52 0.166061
Ukraina grivna UAH 32,13 0.298709
Ungari forint HUF 314,37 0.133779
USA dollar USD 1,18 0.213201
Uus-Meremaa dollar NZD 1,71 -0.927044
Valgevene rubla BRL 3,88 0.237376
Valgevene rubla BYN 23991,00 0.393354

Valdkonna töökuulutused

Lemminkäinen otsib TEEDEEHITUSE PROJEKTIJUHTI

Finesta Baltic OÜ

30. detsember 2017

Itella Estonia otsib PAKIVEOTEENUSTE OSAKONNA DIREKTORIT

Itella Estonia OÜ

17. detsember 2017