Parts: ministeeriumil ei ole dokumente Rail Garanti omanike kohta

Keskerakond esitas arupärimise majandus- ja kommunikatsiooniministrile Tallinna Sadama uue konteinerterminali hoonestusõiguse osas, ühtlasi taheti teada, kes on Venemaa suurkontserni Rail Garanti taga olevad nn off-shore firmade omanikud, minister tõdes, et pole sellekohast informatsiooni Sadamalt saanud.

Minister Juhan Parts ütles, et ministeerium on Tallinna Sadamale esitanud küsimusi, kellele kuulub Rail Garanti Briti Neitsisaartele registreeritud ettevõte, kuid Sadam ei ole nende ühingute osanikke ministeeriumile esitanud.

Loe Juhan Partsi vastuseid Keskerakonna 12 küsimusele:
"Milline on AS Tallinna Sadama eesmärk riigi omandis oleva
äriühinguna?"

Tallinna Sadama põhikirja järgselt on eesmärgiks oma
tegevusvaldkonnas tulu saamine, mis tagab mõistliku kasumi.

"Milline on teie hinnang ametis oleva juhatuse tööle ning kas annate
nõukogule suunise nende lõppevate volituste pikendamiseks?"
Juhatuse liikmete valimine on nõukogu pädevuses. Nõukogu on
arupärimise esitamisest nüüd vastamiseni kulunud ajaga vahepeal ka
otsustanud valida senised juhatuse liikmed uueks tähtajaks. Suuniseid pole
ma selle otsusega seoses andnud ja ei taha ka nõukogult tema tööd ja
vastutust ära võtta.

 "Kui palju on Tallinna Sadam investeerinud omavahendeid Muuga sadama idaosa laiendusse?"
Vastus. Kuna sageli ei tehta vahet Muuga sadama idaosa laiendusel ja uuel
konteinerterminalil, siis kõigepealt selgituseks, et uus konteinerterminal
moodustab ainult ühe osa kogu Muuga sadama idaosa arendusest. Kogu Muuga
sadama idaosa laiendusse tehtud investeering moodustab käesolevaks ajaks
kokku 73,68 miljonit eurot, sealhulgas ühtekuuluvusfondi abi kõlbulikke
kulusid summas 41,98 miljonit eurot, sellest omakorda uue konteinerterminali
rajamisse tehtud investeering moodustab 55,05 miljonit eurot, millest siis
ühtekuuluvusfondipoolne toetus moodustab 10,47 miljonit eurot.

"Kes osalesid Muuga sadama idaosas asuvale territoorimile operaatori
leidmise hankel?"
Uue konteinerterminali operaatori leidmiseks korraldatud konkursi
toimumisest teavitati võimalikke huvilisi maailma ühes tuntuimas
rahvusvahelises merendusalases päevalehes Lloyd's List, eraldi kutsed
konkursil osalemiseks ja pakkumiste-eelseid konsultatsioone peeti 12 Euroopa
ja maailma tuntuima konteinerite käitlejatega, nende hulgas terminalide
operaatorid kui konteinerlaevade liinid. Lõplikke pakkumisi laekus sadamale
kaks – AS Muuga CT ja Transiidikeskus AS ühispakkumine ning Rail Garant
ettevõtetegrupi pakkumine.

"Kas hankel osalenud Rail Garant Grupp on Venemaa Föderatsioonis
registreeritud juriidiline isik?"
Nii selle kui mitme järgneva küsimustega seoses tahan ma esmalt
öelda, et sarnaseid küsimusi Majandusministeeriumile varemalt on esitatud ka
kirjalikult ning kuna konteinerterminali konkurssile ja sellele järgnenud
tehingud viis läbi AS Tallinna Sadam, mitte Majandusministeerium, siis on
ministeerium küsinud AS Tallinna Sadam käesoleva aasta 25. mail kirjalikult
neid samu küsimusi, millele ka sadam on vastanud ja ma toetun sadama
vastustele.
Sadama selgituste kohaselt osales Rail Garant ettevõtete grupp konkursil
algusest peale mitte Venemaa registreeritud äriühinguna vaid ettevõtete
grupina, millistest isikutest see grupp täpsemalt koosnes, sadama vastuses
avatud ei ole.

"Kas te olite ministrina enne AS Tallinna Sadama poolt hanke
võitja väljavalimisest teadlik, et hankel võimaldatakse osaleda Rail Garant
ettevõtete grupil, millel pole mingit õiguslikku staatust? Kas teie arvates
on mõistlik, et hanke tulemusena sõlmiti lepingud Rail Garant Estonia OÜ-ga,
mille ainuosanik on Krüposel registreeritud off-shore ettevõte, millest
enamust omab omakorda Briti Neitsisaartel registreeritud off-shore ühing?"

Nagu ma ütlesin, siis viis konkursi läbi AS Tallinna Sadam ja
sellistest üksikasjadest ma eelnevalt teadlik ei olnud, küll aga olid ja
pidid olema konkursile laekunud pakkumiste ja pakkujaid puudutava olulise
teabega kursis Tallinna Sadama juhatus ja nõukogu, ja ma eeldan, arvestades
nende varalist vastutust, et nad on teinud tarviliku sadama äriliste huvide
kaitsmiseks. Sadama selgituste kohaselt ei sisaldunud konkursi tingimused
pakkumise esitajatele ettevõtja liigist, organisatsioonilisest ülesehitusest
või asukohamaast lähtuvaid piiranguid. Rail Garant ettevõtete grupi poolt
esitatud pakkumises oli sätestatud, et juhul, kui Rail Garant ettevõtete
grupp osutub parimaks pakkujaks, määrab ta konkreetselt Eestis
registreeritud juriidilise isiku, kes terminali opereerimiseks lepingud
sõlmib. Samuti on AS Tallinna Sadam enda selgituste kohaselt audiitorite
abiga kontrollinud Rail Garant grupi ettevõtete omavahelist seotust ja selle
tulemusena on selgunud, et Euroopa Liidu liikmesriigis Küprosel
registreeritud ettevõte Rail Garant Ltd kontrolli all on kas täielikult või
üle 50%-lise osalusega vähemalt 11, peamiselt Venemaal tegutsevat ettevõtet.
Sadama selgituste kohaselt on ka Rail Garant Ltd põhiomanikud teada ning
nende nimed on ka varemalt Eesti pressis mainimist leidnud.
Mis puutub mõistlikkuse, siis oluline on eelkõige see, et AS Tallinna Sadam
varalised huvid konteinerterminali kasutusse andmisega seoses oleksid
piisavalt kaitstud ja et see tehing annaks kokkuvõttes äriliselt hea
tulemuse.

"Kas te olete küsinud ning saanud dokumentaalse tõestuse
selle kohta, kes ikkagi on Briti Neitsisaartel registreeritud off-shore
ühingu lõpposanikuks?"
Sadamale ministeeriumi poolt esitatud küsimused hõlmasid ka seda
teemat, ent dokumente, millest üheselt nähtuks nende ühingute osanikud,
ministeeriumile esitatud ei ole.

"Kuidas on garanteeritud offshore´ide taha varjunud omanikeringiga
isiku poolt Tallinna Sadama ees võetud finantskohustuste täitmine?
AS Tallinna Sadam selgituste kohaselt ei taga Rail Garant Estonia OÜ
poolsete lepingutega võetud finantskohustuste täitmist AS Tallinna Sadama
ees mitte niinimetatud offshore'ide taha varjunud omanikeringiga isikud,
vaid krediidiasutused, nende poolt väljastatavate pangagarantiidega, mille
väljastamine tagavad ilmselt ka Rail Garant grupi ettevõtted.

"Kas vastab tõele, et Rail Garant Estonia OÜ-le on juba antud ilma
hanketa 9 ha täiendavat maad Muuga Sadamas ning neile on lubatud anda veel
35 ha maad?"

Vastus. Täiendavat 35 hektarit maad Rail Garant OÜ-le Tallinna Sadama
kinnitusel lubatud ei ole. Täiendavad circa 9 ha maad andis Tallinna Sadam
Rail Garant Estonia OÜ kasutusse tasu eest, mille suurus ületab
olemasolevate sarnaste aladega eest makstava tasu suuruse. AS Tallinna Sadam
eeldas juba enne konkursi korraldamist, et rajatava konteinerterminali
tarbeks võib olla vajalik uute raudteede rajamine Muuga Sadama idaossa.
Samuti kinnitab sadam, et kõigile, kes konteinerterminali rajamise vastu
huvi tundsid, on see info läbirääkimiste käigus ka edastatud. Nimetatud
maa-alale rajab Rail Garant Estonia OÜ lepingujärgselt konteinerrongide
laadimisjaama. Tulenevalt asjaolust, et iga võimaliku terminali operaatoril
on terminali logistikaks oma individuaalne lahendus ning vajadus raudtee
laadimisjaama rajamiseks väljapoole konkursi objektiks oleva terminali ala
võis üldse puududa, ning nimetatud raudtee laadimisjaama alune maa ei ole
sarnaselt terminali enda infrastruktuurile piiratud ressurss ning selliseid
alasid võivad terminali operaatorile peale AS Tallinna Sadam pakkuda ka
kolmandad isikud, ei olnud võimalik konkursi käigus täpselt täiendavat
raudtee rajamiseks vajalikku maaala käsitleda.

"Kas Tallinna Sadamal on Rail Garant Estonia OÜ poolt antud
garantiid hoonestusõiguse ja sadamatasude ja kaubatasude maksmise kohta? Kui on, siis kes on garantiide andjaks ja mis mahus on garantiid?"

AS Tallinna Sadam selgituste kohaselt on Rail Garant Estonia OÜ-l
garantiidega seoses järgmised kohustused.
Esiteks, hoonestusõiguse tasu maksmist tagava pangagarantii esitamise
kohustus enne hoonestusõiguse kinnistusraamatusse sissekandmiseks sõlmitavat asjaõiguslepingut.
Teiseks, pakkumises garanteeritud kaubatasude maksmist tagava pangagarantii
esitamise kohustus enne kaupade töötlemisega alustamist. Sadamatasude osas
ei ole AS Tallinna Sadam selle konkreetse konkursi käigus ega ka varemalt
üheltki operaatorilt garantiisid nõudnud. Rail Garant Estonia OÜ-ga sõlmitud
lepingutes on sätestatud, et võimaliku garantii andja või andjate
krediidireiting peab vastama vähemalt tasemele BB. Kaks suurt B-d, nõrka.

"Millal alustatakse ehitustöödega? Mis ajaks on planeeritud
konteinerterminali valmimine? Kes peab hanke tulemusel ehitama
konteinerterminali taristu ja superstruktuuri?"
Sadama poolt on käesolevaks ajaks praktiliselt kõik uue
konteinerterminali ehitustööd teostatud. Edasised tööd, raudteede ja
terminalikatte rajamine ning vajalike seadmete soetamine on kõik operaatori
kohustuseks. Esimesed vajalikud ehitusload on operaatorile kohaliku
omavalitsuse poolt väljastatud, ehitustöödega alustatakse sadama juhatuse
hinnangul lähima kuu jooksul. Valmimise tähtaega prognoosib sadam aasta 2013
algusesse. Ainsa võimaliku takistusena näeb AS Tallinna Sadam ohtu, et
Aktsiaseltside Transiidikeskus ja/või AS Muuga CT, kellel on Aktsiaseltsiga
Tallinna Sadam tekkinud väga terav vaidlus seoses Muuga sadama idaosa uue
konteinerterminali operaatori leidmiseks läbi viidud konkursiga ja iseäranis
selle tulemusega, õnnestub mõne juriidilise võimaluse ärakasutamise teel
ehitustegevuse uue konteinerterminali alal peatada. Siiani on nad (ehk siis
see Transiidikeskus ja Muuga CT) üritanud seda korduvalt saavutada nii
kohtutes kui ka erinevates ametiasutustes tagajärjetult.

"Kas vastab tõele väide, et Muuga sadama idaosa laiendamisel,
täpsemalt hankeobjektiks olnud ala merelt juurde võitmisel, rikuti Maardu
linnavolikogu poolt kehtestatud detailplaneeringut? Juhul, kui Tallinna
Sadam on detailplaneeringut rikkunud, milline on ministri arvates sobilik
viis olukorra lahendamiseks? Mida kavatseb riigi äriühingu juhtkond selles
olukorras ette võtta?"
Teadaolevalt on nii Maardu linnavalitsus kui ka Jõelähtme
vallavalitsus kehtiva detailplaneeringu alusel väljastanud AS Tallinna Sadam
ajavahemikul aastatel 2008–10 uue konteinerterminali rajamiseks kõik
vajalikud ehituse- ja kasutusload. Väljastatud ehitus- ja kasutuslubasid
keegi vaidlustanud ei ole ja sellest tulenevalt ei saa ka arupärimises
esitatud väide Tallinna Sadama juhatuse hinnangul tõele vastata.

Keskerakonna arupärimist Tallinna Sadama uue konteinerterminali hoonestusõiguse kohta saad lugeda Logistikauudistest.

Osale arutelus

  • Jaana Pikalev

Toetajad

Raadio ettevõtlikule inimesele

Hetkel eetris

Seotud lood

Jälgi Logistikauudiseid sotsiaalmeedias

RSS

Toetajad

Tööriistad

=
=
=
=
Transpordiliik:
Kui kaup on pakitud alustele, täitke ära aluste lahtrid. Kui kaup ei ole pakitud alustele, täitke ära kauba kirjelduse lahtrid.
Mahukaalu arvutamisel on võetud aluseks:
Autotranspordis 1 m³ = 333 kg.
Lennutranspordis 1 m³ = 167 kg.
Mahukaal: kg
Maht:

NASDAQ OMX Tallinna, Riia ja Vilniuse börsiinfo 15 minutilise viivitusega.

Valuuta Tähis Kurss +/- %
Austraalia dollar AUD 1,58 -0.1831733
Brasiilia reaal BRL 4,25 -0.4306511
Bulgaaria leev BGN 1,95 -0.0664554
Filipiinide peeso PHP 59,77 0.1524748
Hiina jüaan CNY 7,70 -0.2267721
Hongkongi dollar HKD 8,91 -0.2596443
Horvaatia kuna HRK 7,42 -0.0780745
Iisraeli seekel ILS 4,19 -0.2616805
India ruupia INR 80,88 -0.0840097
Indoneesia ruupia IDR 16099,95 -0.3073145
Islandi kroon ISK 137,68 0.0581395
Jaapani jeen JPY 124,54 0.0723182
Kanada dollar CAD 1,51 -0.4496165
LAV rand ZAR 15,68 0.3000736
Lõuna-Korea vonn KRW 1274,51 -0.2691811
Malaysia ringgit MYR 4,67 -0.3201844
Mehhiko peeso MXN 21,61 -0.2317765
Norra kroon NOK 9,71 -0.2587242
Poola slott PLN 4,29 0.0116621
Rootsi kroon SEK 10,24 -0.3474385
Rumeenia leu RON 4,70 0.1512827
Singapuri dollar SGD 1,54 -0.1230729
Suurbritannia nael GBP 0,88 0.4332459
Šveitsi frank CHF 1,13 -0.2119018
Taani kroon DKK 7,46 -0.0508906
Tai baht THB 36,04 -0.3662973
Tšehhi kroon CZK 25,58 0.1331037
Türgi liir TRY 6,06 -0.377811
Ukraina grivna UAH 31,74 -0.5214928
Ungari forint HUF 317,73 -0.5197408
USA dollar USD 1,14 -0.2808249
Uus-Meremaa dollar NZD 1,68 -0.3028683
Valgevene rubla BYN 2,44 -0.2329764
Vene rubla RUB 75,29 -0.363017

Valdkonna töökuulutused

VENIPAK EESTI OÜ otsib MÜÜGIESINDAJAT

Venipak Eesti OÜ

24. jaanuar 2019