Online intervjuu vastused: kas autojuhte sunnitakse rikkuma töö- ja puhkeaega?

Tööinspektsiooni peajurist Liis Naaber-Kalm vastas Logistikauudised.ee lugejate küsimustele töö- ja puhkeaja reeglitest kinnipidamise kontrollimise kohta veofirmades. Loe vastuseid!

Vastatud küsimused

autojuht
Tere. Kuidas seletada trahvi 140 eurot, kuna veoki vedav sild oli 11 506 kg (lubatud 11 500 kg), teised sillad olid ok, ka haagisel alla 8000 kg? Kas pole tegu norimisega?

Teeseaduse § 401 rikkumise eest on ette nähtud rahatrahv kuni 800 eurot. Antud rikkumise eest määratav rahatrahvi suurus sõltub konkreetsest kaasusest ning määratud karistust üldistavalt kommenteerida on väga raske. Kui on tegemist ühe rikkumisega ja kui küsimus on 6 kg massi ületamises, siis mina praktikuna selle eest rahatrahvi ei määraks. Võimalik, et rikkumisi oli ühes kontrolljuhtumis rohkem kui üks ja neid hinnati trahvi määramisel kogumis ning karistus määrati raskema rikkumise alusel. Kui inimene tunneb, et tema õigus- või õiglustunnet on riivatud ja tunneb, et karistus ei proportsionaalne teo raskusastmega, on alati võimalik oma õiguste kaitseks pöörduda kohtu poole.

Vedaja
Tere. Millal jõuame seadusteni,mis kõrvaldavad meie teedelt välismaised vedajad, kes rikuvad seadusi? Kas on võimalik võtta vastu seadus, nende edasiliikumise peatamiseks, treileri töökotta suunamiseks ja kohese trahvi tasumiseks? Nii toimib süsteem praegu meiega Poolas ja Saksamaal. Loomulikult leiab iga kolmanda veoki juurest vigu, aga kui need ei ole maanteel teistele sõidukitele ohuks, siis võiks lubada tööd jätkata ja leida suuremaid ohuallikaid. Meie näide tuleneb politsei avastatud puuduvast plommist, mis tegelikult oli nõuetele vastav (seda kinnitas ka ülevaatus ja atesteeritud meerikute kontrollija). Kahjuks aga politsei kõrvaldas veoki teelt, kuna tolmukaitse oli plommimata. Meie töö jäi lõpetamata, veotellimus täitmata. Lisaks sai politsei kirja panna sõiduki ebakorrasoleku.

Seadused kehtivad kõigile, nii välisriikide kui ka meie oma riigi transpordiettevõtetele ja kontrollitakse kõiki. Veebruari alguses toimunud TISPOLi teemanädalal kontrollisime kokku 478 raskeveokit, nendest 77 olid välisriikidest pärit. Eriti raskete rikkumiste puhul keelatakse veoki edasisõitmine sõltumata tema päritoluriigist. Liikumiskeeldu kohaldatakse seaduses loetletud eriti ohtlike rikkumiste puhul ja selle määramine ei toimu suvaliselt. Tänane seadusandlus ei võimalda küll kohest trahvi maksmist, kuid selle rakendamise nimel teevad tööd erinevad ministeeriumid. Kui rääkida sõidumeeriku plommimise teemast, siis kindlasti plommitud peavad olema käigukastianduri ja käigukasti ühendus ja sõidumeerik ise. Ülejäänud kaabliühendused peavad vastama sõidumeeriku tootja juhendile. Seega viimaste ühenduste plommimine või mitte plommimine sõltub juba tootjast.

Urmas Sild
Miks on uued teelõigud alates Sõmerust Narva poole talvel libeadamad, kui Sõmerult Tallinna poole? Isegi autoga sõites on kummide kuminal teine heli!

Riigimaanteede projekteerimise, ehitamise ja hooldamise eest vastutab Maanteeamet. Teeseisundi kohta saab infot nende kodulehelt www.mnt.ee või helistades lühinumbrile 1510. Samuti saab neile teha ettepanekuid.

Kaido
Tere. Kuidas saab politsei nõuda Eestis puhkeaja nõudmist, kui meil pole selleks ettenähtud nõuetele vastavaid parklaid. Need parklad kus praegu tehakse pause ja ööpäevast puhkeaega on eraparklad. Riiklikes parklates puuduvad elementaarsed tingimused - näiteks WC ja pesemisvõimalus. Miks riik ja neid esindav võimuorgan nõuavad seadustest kinnipidamist, kui see on seadusevastane?

Riigimaanteede projekteerimise, ehitamise eest vastutab Maanteeamet. Politsei on oma ettepanekud võimalike puhkekohtade osas esitanud ja töö selles osas jätkub. Sama on teinud erinevad transpordiettevõtete huvide eest seisvad liidud. Maanteeameti info kohaselt on puhkekohti iga 20-50 km järel. Neid võiks olla kahtlemata rohkem. Igal juhul eeldab korrektne ja seadustele vastav vedu nii juhi kui ka vedaja poolt reisi väga head planeerimist.

mõtleja
Tere. Palun teie arvamust. Tööaega on ületatud 15 minutit (näiteks 9h 15min). Seduse järgi on selle eest ettenähtud trahv. Aga kui parklat ei olnud ennem. Jah, võite öelda, et tuleb varem puhkepausile jääda. See pole ju vale, aga kui ma jään pukepausile varem, siis miks peaks mulle maksma täis päeva palga? Aga vähem palka ei taha keegi saada. Kui politseinik vms. töötegija teeb oma tööd 15 minutit kauem, siis ju teda ei trahvita. Tahan öelda, et inimlik faktor võiks siin seaduseandja poolt mängu tulla. Jah, kuskil on piir, aga 15 minutit võikski olla see piir. Tänud.

Sõidu ja puhkeaja regulatsioonide järgi on ööpäevane sõiduaeg piiratud 9 tunnini ja ööpäevane minimaalne puhkeaeg peab olema vähemalt 11 tundi. Erandina on lubatud kaks korda kalendrinädalas kasutada kuni 10tunnist sõiduaega. Teine erand lubab autojuhil lühendada puhkeaga kolm korda töönädalas vähemalt 9 tunnini. Korralik reisiplaneerimine eeldab, et autojuht saaks vähemalt 11 tundi puhata. Liiklusoludest või muudest ettenägematutest olukordadest põhjustatud ajalisi kõrvalekaldeid ongi võimalik korvata ettenähtud erandeid kasutades. Politsei suhtub rangemalt olukordadesse, kus kõrvalekalded esinevad juba ka erandites.

Tom
ETTEPANEK! Mida arvab politseikomissar Priit Tuuna sellest, et veokite digikaardi aparaat oleks ühenduses liiklusbüroo keskusega? See oleks väga tõhus liiklusjärelvalve kontrolli teostamine Eesti teedel. Võimalik oleks ühendada ka liiklusbüroo keskusega veokite navigatsiooniaparaadid, mis on juba ühenduses oma veofirma kontori arvutitega.
Kas on võimalik korraldada autojuhtide digikaartide kontrolli iga 28 päeva järel olenemata sellest, millises riigis ta viibib? See aitaks ära hoida autojuhtidele esitatud nõudmiste rikkumisi, sest tänase päevani võitleb autojuht üksi temast mitteolenevate seaduserikkumiste vastu.

See on väga innovaatiline ja iseenesest väga tõhus järelevalve meede. Teadaolevalt töötatakse praegu välja satelliitide vahendusel jälgitavat sõidumeerikut, mis põhimõtteliselt peaks olemagi just see, mida te ideena välja tõite. Käesoleval ajal saame kasutada Euroopa seadustega ettenähtud kontrollmeetmeid. Aga mõte on tore!

Nikolai
Tere! Kuhu peab pöörduma, kui veofirma juhid ja töö organiseerijad-logistikafirmad nõuavad töö- ja puhkeaja seaduste rikkumist,eiramist? Kes kannab selle teo puhul karistust ja milline on karistus? Töökorraldus tehakse ja antakse autojuhile maksimaalselt piiratud ajaga -keskmine kiirus 75-80km/h. See aeg, mis antakse, ei võimalda tee peal olevatest kiiruspiirangutest kinni pidada ning väljakujunenud kiiruseks on 90-95 km/h. Seaduskuulekus on ainult radarite ja politseikontrolli puhul. Tavaliselt kujuneb sõidukiirus maksimaalseks, mis on logistikute poolt paika pandud ja eriti seoses laeva peale jõudmisega. Kui oled hilinenud, mõjub see autojuhi rahakoti pihta.

Veo tellimuse vastuvõtmisel peab vedaja hindama, kas seda on võimalik seaduskuulekalt teostada. Kõik algab ikkagi palju mainitud reisi planeerimisest. Kui tööandja annab autojuhile ebaseadusliku töökäsu, siis kuulub ta liiklusseaduse alusel vastutusele võtmisele. Teisalt ei tohi ka autojuht ebaseaduslikku töökäsku täita. Seaduses on olemas eraldi nii tööandja kui ka autojuhi vastutusala. Ebaseaduslikest töökäskudest tuleb anda teada eelkõige tööinspektsioonile või politseile. Selleks, et juhtumeid menetleda, on vaja tõendeid ja tunnistajaid. See omakorda tähendab väga head koostööd poolte vahel. Kollektiivsete huvide paremaks kaitsmiseks on võimalik pöörduda ka oma ametiühingu poole. Kokkuvõttes ei tohiks seaduslik käitumine mõjutada autojuhi palka negatiivselt ja seaduste järgimine turvalisuse huvides peaks olema enesestmõistetav.

Vastatud küsimused

Andres
Kuidas valite ettevõtted, keda kontrollite?

Tööinspektsioon arvestab kontrollitavate ettevõtete valikul erinevate ametkondade ja komisjonide soovitusi, inspektsioonile laekunud kaebusi, kohalike inspektorite tähelepanekuid ja varasemaid rikkumisi.

Autojuht
Mida teha, kui ülemus sunnib puhkeaja reegleid rikkuma. Öeldakse, et koorem on vaja õigeks ajaks kohale toimetada?

Tööandja saab ebaseadusliku töökäsu andmise eest vastutusele võtta. Samuti ei tohi autojuht ebaseaduslikku töökäsku täita. Ebaseaduslikust töökäsust tuleb esmalt teavitada Tööinspektsiooni või politseid, kuid siin peab autojuht teadma, et asjade hilisemaks menetluseks on vaja anda tunnistusi ja koguda tõendeid.

Kaits
Eestis ju puuduvad elementaarsete olmetingimustega tasuta parklad, kus teha sunnitud puhkepeatusi. Kuidas saab siis riik nõuda reeglite täitmist, milleks pole loodud võimalusi?

Tasuta parklad ei puudu, kuid neid võiks kindlasti olla rohkem. Ametkonnad on oma ettepanekud võimalike puhkekohtade osas esitanud Maanteametile, kes vastutab riigimaanteede projekteerimise ja ehitamise eest. Iga reis eeldab head planeerimist ja olemasolevate parklate piires tuleb oma teekonda kavandada.

Küsimus
Kui suured peavad olema rikkumised, mille eest juba karistate?

Seaduses on toodud erinevad piirnormid, mida eirates määratakse karistus. Ükskõik kui suur või väike on rikkumine, ei vabasta see asjaolu vastutusest ning kõik rikkumised on karistatavad. Konkreetse karistuse suurus sõltub rikkumiste arvust ja raskusastmest. Raskusastmed on rahvusvaheliselt jaotatud vastavalt nende ohtlikusele ja tõsidusele.

Andres
Kas teil on olemas ka käsk, kui palju veofirmasid te peate nädalas, kuus või aastas kontrollima? Millised on teie eesmärgid?

Kontrollitavate ettevõtete arvu kindlaks määratud ei ole. Kontrollitavate tööpäevade arv (mitut juhi tööpäeva me aastas kontrollima peame) on Tööinspektsioonile ja teistele järelvalveasutustele ette antud.

Meie eesmärk on transpordisektoris töötingimuste parandamine, konkurentsitingimuste ühtlustamine ja liiklisohutuse suurendamine.

Aare
Kas sõidu- ja puhkeaegadest kinnipidamine on aasta-aastalt paranenud või halvenenud?

Objektiivse hinnangu andmine hetkeolukorras on raske. Kuna sagenenud on pettused, näiteks sõidumeerikut manipuleeritakse ja andmeid võltsitakse. Konkreetsete sõidu- ja puhkeaja rikkumiste avastamine on seetõttu raskendatud. Järjest enam esineb värelvalve käigus olukordi, kus ettevõtted jätavad andmed üldse esitamata. See on väga raske rikkumine, mida kindlasti karistatakse.

2013
Kas teie arvates on kõik töö- ja puhkeajaseaduses olevad nõudmised põhjendatud või oleks mõistlik seal teha muudatusi?

Jah, ma arvan, et need on põhjendatud. Enamus nõudeid tulenevad rahvusvahelistest kokkulepetest. Nendes kokkulepetes on antud võimalus siseriiklikult kehtestada rangemaid nõudeid.

Autojuht
Kui ma lähen oma tööandja peale kaebama, et mind sunnitakse rikkuma töö- ja puhkeaja reegleid ja hiljem pean andma avalikult tunnistusi, siis kaotan ju kindlalt oma töökoha. Ma vist eelistan siiski rikkuda aeg-ajalt seadust.

Ebaseaduslikku töökäsku täites rikute seadust. Ebaseaduslikust töökäsust teada andmine, võimaldab meil teie sotsiaalseid õigusi kaitsta. Täites ebaseaduslikku töökäsku, võtate teie vastutuse enda ja kaasliiklejate tervise ja ohutuse eest. Uuringud näitavad, et väsinud autojuhtide tõttu saab Euroopas surma aastas umbes 4000 liiklejat.

Vale
Kes teie arvates valetab - autojuhid ütlevad, et ülemused sunnivad rikkuma töö- ja puhkeaja reegleid, ülemused ütlevad, et neil ei tule selline asi mõttessegi? Nii autojuhid kui ülemused ütlevad, et puuduvad parklad puhkepeatuste tegemiseks, riigi ametkonnad ütlevad, et parklad on olemas ja nende juurdeehitamisega tegeletakse. Lisaks on seadus ise vildakas ja ei vasta tegelikule elule.

Olenevalt olukorrast võib süüdi olla nii autojuht, kes tahab kiiremini koju jõuda kui ka ettevõte, (keda esindab veokorraldaja) kelle eesmärk on maksimaalne kasum. Maanteeameti info kohaselt on puhkekohti iga 20-50 km järel.

Osale arutelus

  • Liis Naaber-Kalm

Toetajad

Raadio ettevõtlikule inimesele

Hetkel eetris

Jälgi Logistikauudiseid sotsiaalmeedias

RSS

Toetajad

Tööriistad

=
=
=
=
Transpordiliik:
Kui kaup on pakitud alustele, täitke ära aluste lahtrid. Kui kaup ei ole pakitud alustele, täitke ära kauba kirjelduse lahtrid.
Mahukaalu arvutamisel on võetud aluseks:
Autotranspordis 1 m³ = 333 kg.
Lennutranspordis 1 m³ = 167 kg.
Mahukaal: kg
Maht:

NASDAQ OMX Tallinna, Riia ja Vilniuse börsiinfo 15 minutilise viivitusega.

Valuuta Tähis Kurss +/- %
Austraalia dollar AUD 1,59 0.1642244
Brasiilia reaal BRL 4,28 0.0561719
Bulgaaria leev BGN 1,96 -0.0613434
Filipiinide peeso PHP 59,98 0.5043397
Hiina jüaan CNY 7,73 0.1386549
Hongkongi dollar HKD 8,95 0.1387754
Horvaatia kuna HRK 7,43 -0.0228839
Iisraeli seekel ILS 4,21 0.1784185
India ruupia INR 81,20 0.3150365
Indoneesia ruupia IDR 16163,72 0.0875565
Islandi kroon ISK 137,64 0.0290698
Jaapani jeen JPY 124,83 0.3053435
Kanada dollar CAD 1,51 -0.013224
LAV rand ZAR 15,74 0.6993186
Lõuna-Korea vonn KRW 1279,08 0.0884229
Malaysia ringgit MYR 4,69 0.0747097
Mehhiko peeso MXN 21,75 0.4427761
Norra kroon NOK 9,72 -0.1560559
Poola slott PLN 4,29 0.1189532
Rootsi kroon SEK 10,25 -0.2384382
Rumeenia leu RON 4,70 0.0490071
Singapuri dollar SGD 1,55 0.1813706
Suurbritannia nael GBP 0,88 0.3876411
Šveitsi frank CHF 1,13 0.0618047
Taani kroon DKK 7,46 -0.0468729
Tai baht THB 36,17 -0.0033174
Tšehhi kroon CZK 25,56 0.0782963
Türgi liir TRY 6,11 0.3613844
Ukraina grivna UAH 31,84 -0.1990072
Ungari forint HUF 318,38 -0.3162278
USA dollar USD 1,14 0.1140851
Uus-Meremaa dollar NZD 1,68 0.0475088
Valgevene rubla BYN 2,44 -0.0776588
Vene rubla RUB 75,66 0.1266523

Valdkonna töökuulutused

VENIPAK EESTI OÜ otsib MÜÜGIESINDAJAT

Venipak Eesti OÜ

24. jaanuar 2019